PODGRZEWACZ GAZU

Do reduktora ciśnienia gaz powinien dochodzić wyłącznie w stanie lotnym. Po­nieważ w butlach oraz przewodach gaz znajduje się w stanie ciekłym, konieczne jest przeprowadzanie gazu ciekłego w stan gazowy w specjalnym podgrzewaczu . Do podgrzewa­nia gazu ciekłego wykorzystuje się przeważnie ciepło gazów spa­linowych. W instalacji gazowej typu SOLEX, gdzie możliwe jest zbieranie się ciekłych frakcji pa­liwa gazowego w dolnej części re­duktora, stosuje się oprócz pod­grzewacza również i odparowal- niky; stanowiący zamknięty ob­wód z reduktorem ciśnienia gazu . Działanie instalacji gazu. ciekłego typu HESSENVERK i podobnych nie różni się w zasadzie niczym od działania takich samych instalacji gazu wysokosprężonego. Zachodzi jedynie konieczność przeprowadzania gazu ze stanu ciekłego w stan gazowy.

ZAWORY BUTLI

Zawory butli. Butle jednozaworowe wyposaża się w zawory z króćcami o gwincie stożkowym . Butla wielozaworowa niezależnie od zaworu odcinającego ma również zawór do napełniania ) oraz wskaźnik poziomu paliwa z podziałką, obrotowy  lub automatyczny z pływakiem), o mechanicznym lub magnetycznym napędzie wskazówki.Zespół zaworów odcinających. W instalacji gazu ciekłego do zasilania silnika pobiera się zawsze gaz wyłącznie z jednej butli. W celu ułatwienia kierowcy otwierania lub zamykania dopływu gazu do reduktora, w kabinie kierowcy instaluje się jeden zespół zaworów odcinających. Aby uniemożliwić ewentualne pomyłki zespół wyposaża się tylko w jedno kółko pokrętne.

BUTLE GAZU CIEKŁEGO

Butle gazu ciekłego mają znacznie lżejszą konstrukcję niż butle gazu wysokosprężonego. Są to z reguły butle cienko­ścienne, przeważnie konstrukcji spawanej. Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje butli gazu ciekłego: butle wielozaworowe , specjalnej konstrukcji, stosowane w instalacjach gazowych używanych w ZSRR; butle takie napełnia się gazem ciekłym, podobnie jak butle gazu wysokosprężonego, w specjalnych stacjach ładowania gazu ciekłego, czyli bez wybudowywania z samochodu.Butle jednozaworowe (), które napełniane są w specjalnych rozlewniach gazu ciekłego a uzupełnianie paliwa na samocho­dzie odbywa się w drodze wymiany butli.

CIŚNIENIE ROBOCZE

Ciśnienie robocze instalacji gazu ciekłego nie przekracza 16  kG/cma, co stanowi zasadniczą różnicę w porównaniu z instalacją gazu wysokosprężonego. Budowa, przeznaczenie i działanie poszczególnych elementów instalacji gazu ciekłego,mimo pewnych różnic konstrukcyjnych, nie odbiegają zasadniczo od podobnych elementów instalacji gazu wysokosprężonego. Istotne różnice występują jedynie w wykonaniu butli gazowych oraz częściowo w budowie zaworów butli i zespołu zaworów odcinających. Przykładowo  w reduktorze HESSENVERK model DM100F różnica polega jedynie na odmiennej konstrukcji zaworu komory redukcyjnej pierwszego stopnia (zmienione gniazdko za­woru, a zawór zamiast kulki ma uszczelkę gumową).

INSTALACJE GAZU CIEKŁEGO

Umożliwia to dopływ gazu do gaźnika również i poprzez wkładkę dozującą oszczędza­cza i otwarty zawór. Wielkości obu przelotów są tak do­brane, że zapewniają prawidłowy skład mieszanki w za­kresie dużych obciążeń silnika. Gaz ciekły (popularnie płynny), najczęściej mieszanina pro­panu i butanu, wyróżnia się tym, że już przy umiarkowanym stosunkowo nadciśnieniu przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły. Dzięki temu w butlach można zmagazyno­wać znaczne ilości gazu płynnego w stanie ciekłym. Najbardziej rozpowszechnione są* instalacja typu HESSENVERK (oraz pochodne (RC i NAMI) i instalacja typu SOLEX . Typowa instalacja gazu ciekłego składa się z dwóch butli gazu ciekłego, przeważnie o pojemności około 33 kG każda, zespołu zaworów odcinających, podgrzewacza gazu ciekłego, filtru gazu, reduktora ciśnienia gazu, odparowalnika (tylko w instalacji SOLEX) oraz przewodów i złączy.

OBIE KOŃCÓWKI

Obie te końcówki mają połączenie z górną częścią komory oszczędzacza,ponad przeponą zaworu. Podczas nieznacznego 0twarcia przepustnicy gaźnika w rurze ssącej silnika oraz w połączonej z nią przewodem gumowym komorze oszczędzacza panuje stosunkowo wysokie podciśnienie.’ Wówczas na przeponę zaworu oszczędzacza działa dość duża różnica ciśnień, która przezwyciężając opór sprężyny, utrzy­muje zawór w położeniu zamknięcia. W rezultacie gaz może dopływać z reduktora do gaźnika wyłącznie przez łącznik wlotowy oszczędzacza oraz dławik. Podczas uchy­lania przepustnicy gaźnika podciśnienie w rurze ssącej oraz w komorze oszczędzacza maleje, a pod naciskiem sprężyny otwiera się zawór oszczędzacza.